ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLETMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenmesi amaçları, işlenmesinin hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin saklanması ve aktarılmasına ilişkin  veri sorumlusu olarak sizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlanmıştır.

1.      TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

2.      VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca veri sorumlusu Şenbük Mah. 10 No’lu Yol Cadde No:1/ Belen/HATAY adresinde mukim Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’dır.

 3.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileri işleme amacımız başkanlığımız ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kurumumuz tarafından sunulan elektrik, su dağıtımı, haberleşme vb gibi hizmetlerin doğrudan tarafınıza ya da firmanıza ulaşabilmesi için operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve başkanlığımız politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için başkanlığımızın iş birimleri ve ofisleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi, başkanlığımız ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde, başkanlığımız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde, adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde, başkanlığımızın güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Organize Sanayi Bölgesi arazisinde parseli bulunun mülk sahipleri ile kiracılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerle sınırlı olmak üzere paylaşılmakta olup yasal mevzuat ve açık rızanız dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Ayrıca mevzu bahis veriler TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde katılımcılara, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir

5.      KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, elektronik ve fiziki yöntemlerle sözlü, yazılı ve elektronik kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak idari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Başkanlığımız tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır

6.      VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle başkanlığımıza iletmeniz durumunda başkanlığımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, başkanlığımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın Şenbük Mah. 10 No’lu Yol Cadde No:1/ Belen/HATAY adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı